Scroll Top

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN d.d. 15 maart 2021 van ESTRA LOGISTIC SYSTEMS B.V. (E.L.S.)

1 Algemeen
1.1
Waar hierna van “VERKOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan E.L.S. BV als aanbieder, verkoper, verhuurder, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “KOPER” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever, aspirant huurder en in het algemeen de wederpartij van verkoper.
1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van wederpartij zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.
1.3
Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
2 Overeenkomst
2.1
Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper binden verkoper niet. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.
2.2
Bij verschil tussen de bestelling van koper en de bevesti¬ging van verkoper is uitsluitend verkoper’s bevestiging verbindend.
2.3
Verkoper is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar verkoper’s redelijk verlangen wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd verkoper’s recht op schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
2.4
Indien tengevolge van een toestand van overmacht nako­ming van de leveringsver­plichting van verko­per redelij­ker­wijs niet van verko­per kan worden verlangd, is deze gerech­tigd de levering op te schorten. Mochten deze omstan­digheden langer dan twee maan­den duren, dan zullen beide partijen gerech­tigd zijn om de overeen­komst met betrek­king tot de door over­macht getroffen zaken door een enkele schriftelij­ke ver­kla­ring voor de toekomst te ont­binden.
Onder over­macht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begre­pen :
a.
bedrijfsstoornis of bedrijfson­der­breking van elke aard, en on­ver­schillig op welke wijze ont­staan;
b.
vertraagde of te late leve­ring door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n);
c.
vervoersmoeilijkheden of vervoersbe­lemmeringen van elke aard, waar­door het vervoer naar het bedrijf van verkoper of van verko­per’s bedrijf naar koper wordt bemoei­lijkt of be­lem­merd;
d.
import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
2.5
Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de over­eenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn over­eengeko­men.
2.6
De zaken worden verkocht en geleverd met inachtne­ming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoe­veelheden en gewich­ten, tenzij uitdrukke­lijk anders over­eengekomen.
2.7
Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(cou­ranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.
2.8
Een transactie die is afgesloten, kan door de wederpartij alleen worden geannuleerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van E.L.S. Als E.L.S. akkoord gaat met de annulering, moet de wederpartij aan E.L.S. een schadevergoeding betalen van ten minste 25% van het bedrag dat de wederpartij aan E.L.S. had moeten betalen indien de transactie was uitgevoerd, onverminderd het recht van het E.L.S. op volledige vergoeding van alle gemaakte kosten en verliezen.
3 Levertijd
3.1
De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
3.2
Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een naleveringstermijn van drie maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van koper, doch niet eerder dan daags na afloop van de overeengekomen leveringsdatum.
3.3
Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij koper opzet of grove schuld van verkoper bewijst.
4 Garantie, Klachten en Aansprakelijkheid
4.1
Wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controle­ren op even­tuele afwij­kin­gen van het overeengekomene. Eventu­ele klachten moeten schrif­telijk bij verko­per worden ingediend binnen tien werkda­gen na leve­ringsda­tum. Na het verstrijken van vorenbedoel­de ter­mijn geldt het gele­verde als onherroepe­lijk en onvoorwaar­delijk door wederpartij aan­vaard. De koper dient de gebrek­kige zaken ter be­schikking van verkoper te hou­den. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient wederpartij binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdi­ge klachtmel­ding aanhangig te zijn ge­maakt.
4.2
Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leve­ren zaken moe­ten uit­druk­kelijk zijn overeen­geko­men. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.
4.3
De garantieverplichting van verkoper strekt zich niet verder uit dan tot de uit­druk­ke­lijk gemaakte kwaliteits­bedingen of uitdrukke­lijk overeen­gekomen kwali­teits­normen.
4.4
A.
Behoudens het hierna bepaalde is resp. zijn verkoper, noch medewer­ker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprake­lijk voor enige schade aan de wederpartij of enige derde met be­trek­king tot enige leveringsverplich­ting, het afleveren van zaken, de gele­verde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaam­heden of adviezen.
B.
De aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag.
C.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade of gevolgschade op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekort-koming in de uitvoering van de overeenkomst, waar mede onder, maar niet beperkt tot, wordt begrepen transportkosten, reis – en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, vermindering van winst, bedrijfsstagnatie zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.
4.5
De eventuele garantie van verkoper geldt niet, in­dien:
A.
en zolang de wederpartij jegens verkoper in ver­zuim is ;
B.
de zaken aan abnormale om­stan­digheden zijn blootge­steld, dan wel onzorgvuldig of ondes­kun­dig zijn be­han­deld;
C.
de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aanne­me­lijk is dat daar­door kwaliteits­verlies is opgetreden;
D.
verkoper niet binnen tien werkdagen na ont­dek­king van een gebrek in de gele­gen­heid is ge­steld dit te onderzoeken;
E.
een jaar na de levering is ver­streken.
4.6
Indien deze overeenkomst zaken betreft die verkoper (deels) van der­den betrekt of betrok­ken heeft of (deels) door derden heeft laten produceren, is verkoper’s verantwoorde­lijk­heid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor verkoper’s leveran­cier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verant­woor­delijk en/of aan­sprakelijk is/zijn. Deze bepaling vindt al­leen toepas­sing voorzover die toepas­sing voor wederpartij gunstiger is dan toepassing van het onder art. 4.4 bepaal­de.
4.7
Wederpartij vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met enige leveringsverplich­ting, het afleveren van zaken, de gele­verde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventue­le werkzaam­heden of adviezen. Voorts vrijwaart wederpartij de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie.
5 Vervoer
5.1
Indien de zaken,ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor wederpartij gereed staan en verkoper zulks aan wederpartij heeft medegedeeld, is wederpartij tot afname terstond verplicht. Niet nako­ming van deze verplichting geeft ver­koper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van wederpartij op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan wederpartij te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade en kosten.
5.2
De wederpartij is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van wederpartij. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder art. 5.1. bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5.3

Het vervoermiddel is ter keuze van verko­per, zonder dat de ge­maakte keuze af­braak doet aan het bepaalde onder art. 2.4.

5.4
Door verkoper te leveren zaken reizen voor rekening en risico van wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengeko­men.
6 Prijs en Betaling
6.1
De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” (Incoterms). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2
Elke betaling moet netto contant en zonder dat wederpartij recht heeft op enige niet uitdruk­kelijk overeen­geko­men korting of verrekening geschieden. Afwijkende betalings­regelin­gen dienen schriftelijk te worden overeen­geko­men. Het recht van wederpartij om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3
Wederpartij wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of inge­breke­stelling vereist zal zijn, na het ver­strijken van de in art. 7 van de tussen partijen gesloten overeenkomst bedoel­de termijn indien geen volledige betaling in die ter­mijn heeft plaatsgevon­den, dan wel indien (buiten)ge­rechtelijke surséance van beta­ling of faillisse­ment of schuldsaneringsre­geling is aangevraagd c.q. is uitgesproken.
6.4
Indien de wederpartij overeenkomstig het in het voorgaande lid bepaalde van rechtswege in verzuim wordt geacht te zijn, is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling of sommatie vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van wederpartij, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van Euro 1.500,- bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
6.5
Verkoper is gerechtigd om – ongeacht afwijkende voorschriften of betalin­gen – alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgor­de te doen strekken in min­dering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verko­per verschul­digd is.
6.6
Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper. In het geval koper ondanks sommatie door verkoper daartoe in gebreke blijft zijn verzuim tot nakoming van de overeenkomst onmiddellijk te herstellen, is verkoper gerechtigd de overeenkomst bij onderhands schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplicht te zijn enige schade zijdens koper te vergoeden.
7 Eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
7.2
Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van koper worden gebracht.
7.3
Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
8 Geschillen
8.1
Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
8.2
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de bevoegde rechter in ‘s-Gravenhage.
8.3
Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoor­waar­den ook zijn opge­maakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 15 maaart 2021 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van E.L.S. BV bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.
en_USEnglish