Algemene Verhuurvoorwaarden ESTRA LOGISTIC SYSTEMS B.V. (E.L.S.)

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1     In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

A.    Aanbod: de door een Wederpartij aan E.L.S. gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
B.    Afmelding: De door Wederpartij aan E.L.S. verstrekte Schriftelijke verklaring waarin voor (een gedeelte van) de Producten de Verhuurovereenkomst wordt beeindigd. De Afmelding bevat de afmelddatum zoals die in de Verhuurovereenkomst is vermeld, tenzij Schriftelijk tussen wederpartij en E.L.S. een latere datum is overeengekomen.
C.    E.L.S.: Estra Logistic Systems B.V. (E.L.S.) en alle aan E.L.S. gelieerde ondernemingen.
D.    Fatale Termijn: De uiterste datum waarop de Producten dienen te zijn geleverd.
E.    Gebrek(en): een aan E.L.S. toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, zal door E.L.S. worden geremplaceerd.
F.    Gebruiksaanwijzing: Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de Producten, de wijze waarop Producten dienen te worden toegepast, instructies voor toegestane belasting en overige nuttige gebruikersinformatie. Deze Gebruiksaanwijzingen dienen volledig en naar de letter te worden opgevolgd( Zie Artikel 10.6 )
G.    Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Wederpartij aan E.L.S. verschuldigd is.
H.    Orderbevestiging: op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod door E.L.S. aan de Wederpartij.
I.    Overeenkomst(en): de tussen E.L.S. en Wederpartij aangegane Verhuurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, van toepassing zijn.
J.    Overmacht: Onder Overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van E.L.S. die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van E.L.S. gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, Gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van E.L.S. , problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
K.     Producten: Hieronder wordt verstaan elk door E.L.S. verhuurd, verkocht, geleverd goed, artikel, materiaal, product en of dienst, c.q. alle door E.L.S. geleverde goederen, artikelen, materialen, Producten en of diensten.
L.    Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van E.L.S. (en Wederpartij).
M.    Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene Verhuurvoorwaarden van Estra Logistic Systems B.V., hierna te noemen E.L.S.
N.    Verhuurcontract: de door E.L.S. afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst.
O.    Verhuurovereenkomst: de door E.L.S. afgesloten/opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst.
P.    Waarde/Dagwaarde: Waarde is de door E.L.S. doorberekende nieuwprijs voor de Producten in geval van verkoop. Wanneer Producten langer dan 2 jaar zijn verhuurd wordt overgegaan tot het berekenen van de Dagwaarde volgens de binnen E.L.S. gebruikte afschrijvingssystematiek.
Q.    Wederpartij: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (indien gespecificeerd: Wederpartij A), elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm (indien gespecificeerd: Wederpartij B) welke tot E.L.S. in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met E.L.S. gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening Producten worden gehuurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op door E.L.S. aangegane Overeenkomsten tot verhuur van Producten aan een Wederpartij.
2.2.    Indien de Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, dan wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door E.L.S. wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4.    De Wederpartij met wie met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden een Overeenkomst is afgesloten, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden voor de gehele contractsduur van die Overeenkomst tussen haar en E.L.S., inclusief eventuele verlengingen van huurtermijnen.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1     Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voorzover E.L.S. een Orderbevestiging heeft verstrekt dan wel een Verhuurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Orderbevestiging door E.L.S. is verzonden, dan wel het Verhuurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
4.2     De Orderbevestiging, dan wel het Verhuurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud in te stemmen, tenzij zij binnen 5 werkdagen na dagtekening in schrift aan E.L.S. laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/ bevestiging van het Verhuurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.
4.3     E.L.S. heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Inhoud van de Overeenkomst

5.1.    De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging/ het Verhuurcontract en hetgeen in de Verhuurvoorwaarden is bepaald.
5.2.    Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de Producten zodanig afwijken van de Overeenkomst en/of de door E.L.S. verstrekte gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden. E.L.S. is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 5: Huurperiode

6.1     De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals contractueel is overeengekomen en, meer specifiek:
A.    indien is bedongen dat Wederpartij de gehuurde Producten op een overeengekomen locatie komt ophalen: op het tijdstip waarop de Producten door E.L.S. aan de Wederpartij worden overhandigd;
B.    indien is bedongen dat de E.L.S. de aflevering van het gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop E.L.S. het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
6.2     Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief, immers de Verhuurovereenkomst kan worden verlengd. De huurtermijn eindigt feitelijk:
A.    indien is bedongen dat Wederpartij de gehuurde Producten op een overeengekomen locatie retourneert: op het tijdstip waarop de Producten door de Wederpartij aan E.L.S. zijn overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs;
B.    indien is bedongen dat E.L.S. het ophalen van het gehuurde verzorgt: na op schrift gestelde Afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze Afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 6.4;
C.    bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door E.L.S. aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
6.3.   Indien er sprake is van meerdere gehuurde Producten op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) Producten worden afgemeld (gedeeltelijke Afmelding). De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende Producten blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd. De Afmelding dient uiterlijk één week voor de gewenste einddatum te worden verstuurd
6.4     De op schrift gestelde Afmelding dient per mail, aan de vestiging/afdeling van E.L.S. waarmee de Verhuurovereenkomst is gesloten, verzonden te worden en dient de volgende in het contract vastgelegde gegevens te bevatten:
  • gegevens Wederpartij
  • contractnummer
  • omschrijving op te halen Producten (met vermelding van serienummer(s))
  • ophaaldatum
  • ophaallocatie
  • naam en telefoonnummer contactpersoon van ophaallocatie
6.5    De huurperiode mag, tot aan de op schrift gestelde Afmelding, zowel Schriftelijk als telefonisch door de Wederpartij worden verlengd tot uiterlijk 7 dagen voor het verstrijken van de contractuele einddatum.

Artikel 6: Aflevering en risico

7.1     Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door E.L.S. in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze E.L.S. niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als Fatale Termijn.
7.2     Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij echter gerechtigd om E.L.S. per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan twee werkdagen is, gerekend vanaf datum ontvangst van het aangetekende stuk door E.L.S., de Fatale Termijn.
7.3     Slechts na overschrijding van de Fatale Termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. E.L.S. is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.
7.4     E.L.S. is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is E.L.S. bevoegd de reeds geleverde Producten steeds direct te factureren.
7.5     De Producten worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:
a.    bij levering af bedrijf van E.L.S.: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
b.    bij levering door E.L.S. op een andere locatie: op het moment dat de Producten op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
7.6     Het bezorgen van de verhuurde Producten wordt gepland tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Exacte tijdstippen kunnen daarbij niet worden ingepland; de levering zal plaatsvinden in vooraf overeengekomen dagdelen.
7.7     De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde Producten. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft E.L.S. het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. E.L.S. kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.

Artikel 7: Retournering en risico

8.1     Na de in de op schrift gestelde Afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11, in verband met door E.L.S. uit te voeren controle op de geretourneerde Producten. Deze verantwoordelijkheid eindigt om 18:00 uur op de voornoemde tweede werkdag.
8.2     Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde Producten voor de Wederpartij ter beschikking worden gehouden, ten behoeve van een (contra-/ tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Wederpartij doorbelast. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot contra-/ tegensprekelijke expertise, is de schadevaststelling door E.L.S. bindend.

Artikel 8: Prijzen

9.1     E.L.S. heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen. Indien de Schriftelijke kennisgeving van de prijsverhoging voor de 15e dag van de maand wordt verzonden dan gelden de nieuwe prijzen per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand, wordt deze na de 15e dag van de maand verzonden dan geldt de 15e dag van de eerstvolgende kalendermaand als ingangsdatum.

Artikel 9: Verplichtingen van de Wederpartij

10.1     Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.
10.2     Naast de huursom is de Wederpartij na deze datum tevens de Waarde/Dagwaarde van de niet-geretourneerde product(en) aan E.L.S. verschuldigd.
10.3     De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan E.L.S. te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient de Producten in dezelfde staat als waarin zij deze ontvangen heeft, te retourneren.
10.4     De Wederpartij verplicht zich ertoe E.L.S. te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en E.L.S. hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van E.L.S., op straffe van verval van verzekeringsdekking en/of dekking op grond van de afkoopregelingen, in geval van schade/vermissing ten tijde van de onbevoegde onderverhuur/beschikbaarstelling.
10.5     De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde.
10.6     De Wederpartij verplicht zich de instructies in de Gebruiksaanwijzing volledig op te volgen. E.L.S. is niet aansprakelijk voor schade en/of niet juist functioneren van door haar geleverde Producten waarvan de instructies in de Gebruiksaanwijzing niet goed zijn nageleefd.

Artikel 10: Schade en verlies

11.1.    Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan E.L.S. te worden gemeld.
11.2     In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan E.L.S. te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan E.L.S. te overleggen.
11.3     Voor zover het de ontvreemde Producten betreft, geldt in dit geval de datum waarop de Producten (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige Producten op dezelfde Overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op reeds omschreven wijze.
11.4     Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan E.L.S. te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering, waarvoor door de brand-/diefstalregeling geen dekking wordt geboden.
11.5     Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan E.L.S. te vergoeden tegen de Waarde/Dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door E.L.S. geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
11.6     Voor vermiste Producten, waarvoor door E.L.S. reeds de Waarde/Dagwaarde aan de Wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de Wederpartij wordt gevonden en geretourneerd, is de Wederpartij de huurprijs tot aan de datum van Afmelding verschuldigd. Deze wordt door E.L.S. in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de Waarde/Dagwaarde.
11.7     De door of namens E.L.S. gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Wederpartij wordt uitgevoerd, door een door E.L.S. aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door E.L.S. wenselijk wordt geacht en, in alle andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door E.L.S…
11.8     De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

Artikel 11: Vervoer

12.1     De Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door haarzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.

Artikel 12: Aansprakelijkheid E.L.S.

13.1     De aansprakelijkheid van E.L.S. kan nimmer het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur) te boven gaan, tenzij en voorzover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
13.2     Wederpartij zal E.L.S. vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de gehuurde product(en).
13.3     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 13: Reclame

14.1     De Wederpartij zal op het tijdstip van levering/afhaling de gehuurde Producten inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document. De Producten worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde documenten niet anders is vermeld.
14.2     Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens E.L.S., vervalt indien:
a.    de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan E.L.S. ter kennis zijn gebracht (Art 11.1 & 11.2);
b.    de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan E.L.S. verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c.    de Wederpartij de Producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de Producten heeft gebruikt of behandeld onder ongeschikte omstandigheden;
d.    de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van E.L.S. aan de Producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
e.    de Producten na ontdekking van de Gebreken in gebruik worden genomen, of indien na ontdekking het gebruik van de Producten wordt voortgezet.
f.    Aan E.L.S. geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is geboden..

Artikel 14: Reserveren en annuleren

15.1     Het is mogelijk om voor verhuur bestemde Producten bij E.L.S. te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de Producten voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde Producten niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

Artikel 15: Betaling

16.1     Bij verhuur gedurende een termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan E.L.S. vooruitbetaald
16.2     Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Wederpartij.
16.3     Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de op één na oudste factuur, enzovoort.
16.4     Tevens heeft E.L.S., indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:
a.    opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;
b.    gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die Overeenkomst en de daarmee samenhangende Overeenkomsten, zonder dat E.L.S. tot enige schadevergoeding is gehouden;
c.    vergoeding van de door E.L.S. geleden schade.
16.5     In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of onder curatelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden, tenzij E.L.S. de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is E.L.S., zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de E.L.S. verder toekomende rechten.
16.6     In elk van de genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van E.L.S. op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde Producten en heeft E.L.S. het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende Producten in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door E.L.S. geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1     Indien E.L.S., wegens Overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
17.2     E.L.S. is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens Overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

18.1     De gehuurde Producten blijven te allen tijde eigendom van E.L.S. , ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.
18.2     De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van E.L.S., niet gerechtigd de gehuurde Producten te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
18.3     De Wederpartij zal E.L.S. onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen indien de Producten in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Indien de Wederpartij kennis draagt van een mogelijk beslag op de Producten, dient hij E.L.S. hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de Wederpartij aan E.L.S. op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende Producten zich bevinden.
18.4     Bij beslag op (een deel van) de gehuurde Producten, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van E.L.S..
18.5     Indien er goede grond bestaat dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van E.L.S. terstond genoegzame en in de door E.L.S. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is E.L.S. gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 18: Verzekering en afkoopregelingen

19.1     De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde partij..
19.2     Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is E.L.S. uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij E.L.S. als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 19: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

20.1     De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. E.L.S. en Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met E.L.S. gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van E.L.S. worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag. onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.
20.3     E.L.S. behoudt zich het recht voor de Wederpartij in het arrondissement te dagvaarden alwaar zij haar statutaire zetel of kantoor houdt.
20.4     In afwijking van het vorenstaande zullen geschillen met Wederpartij A worden berecht door de rechter die volgens het commune recht bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
20.5     Bij onenigheid over de uitleg van de Verhuurvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.